Регламент на конкурса:

• Конкурсът е анонимен.

• Право на участие в него има всеки пълнолетен български гражданин, чийто текст отговаря на условието за анонимност - неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра.

• Текстът, заедно с приложено запечатано малко пликче, което съдържа данните за автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора.

• Всеки автор може да участва с един разказ (формат - до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14).

• Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането.

• Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани.

• Разказите се изпращат до 31 май 2021 г. на адрес: Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за литературния конкурс „Дядо Йоцо гледа”.

• Отчитането на конкурса ще стане на 26 юни 2021 г.

• Ще бъдат връчени следните награди: І награда - 800 лв., ІІ награда - 600 лв., III награда - 400 лв., поощрение - 200 лв.