Достойните условия на труд според Европейската конфедерация на профсъюзите включват пет основни принципа: Закриване на временните работни места, които застрашават здравето и безопасността на работещите, като нанасят също щети на пазара на труда и на икономиката,

Въвеждане на по-добра организация на труда, създаване на благоприятна работна среда, осигуряване на по-добър баланс между работата и личния живот, възможност за обучение и развитие на уменията и квалификацията през целия живот,

Силна законодателна защита на работещите, изграждане на обща система от социални грижи за европейците, които сменят работата си всяка година, Стимулиране на социалния диалог и колективното договаряне при активното участие на социалните партньори в реформите на пазара на труда.