При извършената проверка на Община Мездра от АДФИ относно законосъобразността на извършените плащания по общинския дълг на Община Мездра през 2016 г. е установено, че в нарушение на разпоредбата по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси през периода от 01.01.2016 до 31.12.2016 г. Община Мездра е извършила плащания по общинския дълг в размер на 1 053 690 лв. или 24.44% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години - 4 318 731 лв., което надвишава нормативно определения годишен размер на дълга с 9,4%.

За установеното административно нарушение на отговорното длъжностно лице - кмета на община Мездра, е съставен АУАН №11-01-15/ 09.01.2018 г., се казва в писмо от заместник-директора на АДФИ Албена Белянова към Доклад №ДИ4ВР- 1/ 10.01.2018 г. и заключението към него от 26.01.2018 г. за извършената проверка, адресирано до председателя на Общински съвет - Мездра Яна Нинова.

"Финансовата устойчивост, която е постигнала общината през 2016 г. и предоговарянето на безлихвен заем от централния бюджет, е дало основание за погасяване на остатъка от главница по инвестиционен кредит от Банка „ДСК”, срокът за погасяване на който е бил края на 2018 г.”, пише в доклада, изготвен от държавния финансов инспектор В. Илиев.

Посочените от кмета на Мездра Генади Събков в писменото му обяснение доводи обаче не кореспондират с изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси. В тях не се оспорва установеното от финансовата инспекция, а се поясняват и уточняват факти и обстоятелства, довели до разходването на повече средства за общинския дълг спрямо нормативно установените. А съгласно легалната дефиниция на §2 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, това е нарушение на финансовата дисциплина.

За установеното нарушение на кмета на Община Мездра е съставен АУАН №11-01-15/09.01.2018 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания, в шестмесечен срок от съставянето на акта административнонаказващият орган следва да издаде наказателно постановление по образуваното административнонаказателно производство.

Това е поредният акт за нарушение на финансовата дисциплина, който АДФИ съставя на кмета на Мездра. В края на миналата година на базата на заключенията от Доклад №ДИ4ВР-5/ 10.10.2017 г. Събков се сдоби с още един АУАН. Той е издаден относно проверка за законосъобразността на отчетените от Община Мездра към 31.12.2016 г. нови задължения за разходи и поети ангажименти за разходи, във връзка с изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). При тази финансова инспекция са установени нарушения на чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ. Съгласно тази разпоредба, максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

През лятото на 2016 г. пък при проверка за законосъобразност, свързана с разходване (ползване) на временно свободните средства по бюджета на общината през 2015 г., на градоначалника на Мездра е съставен акт за нарушение на чл. 126 от ЗПФ (Доклад №ДИ4ВР-13/ 16.06.2016 г.).