"Във връзка с публикуваното РМС № 644/01.11.2019 г. за изменение на Решение № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. В Приложение № 4 към т. 4, функция VI. „Култура, спорт, почивни и религиозни дейности”, т. 2. Общински културни институти с регионален характер: музеи, художествени галерии и библиотеки с регионален характер, е предвидено увеличение с 8.6% във връзка с увеличението на разходите за персонал с 10 на сто, според изпълнителната власт. За пълноценното изпълнение на изискванията към регионалните библиотеки, заложени в чл. 27 от Закона за обществените библиотеки, е необходима адекватна промяна и на частта от субсидиии", пише в мотивите на вносителите.

Богданов и Ангелов допълват, че "в проекта за държавен бюджет 2020 г. стандартът за субсидирана бройка в читалищата е определен в размер на 10 440 лв. От гледна точка на практиката, сумата е недостатъчна за нормално функциониране на едно читалище, така че то да може да изпълнява функциите си, разписани в закона за народните читалища", твърдят Богданов и Ангелов.