© фейсбук

Черният щъркел е вид, защитен от Закон за биологичното разнообразие. Включен е в Червената книга на България. За преследване, обезпокояване, унищожаване или колекциониране на яйца, вземане на намерени мъртви птици, препариране, продажба, изнасяне зад граница и др. са предвидени големи глоби. Поради ликвидирането на по-голяма част от местообитанията му вследствие изсичането на горите, урбанизацията на ландшафта и замърсяването на реките, съществува реална заплаха за изчезването му от българската фауна.

За разлика от белия щъркел, който живее предимно в равнините и гнезди често в селищата сред хората, черният щъркел обитава дивите и тихи вековни гори и скалните проломи далеч от хората. Размножителния период обикновено е през пролетния месец май.