Единият обект се намира в близост до гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, на територията на бивше летище, а другият - в село Радомирци, община Червен бряг, област Ловеч.

Това са първите два обекта от поредицата проверки, разпоредени със заповед на министър Димитров на Регионалните инспекции по околната среда и водите и Басейновите дирекции на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

Разпореждането на министъра е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния риск от замърсяване на повърхностните и подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждане.

Министър Димитров ще даде информация за хода на проверките, на обекта край с. Радомирци.