Общото събрание прие отчета за дейността на НЧ "Просвета 1925" през 2015 г., доклада на Проверителната комисия и Основни насоки за развитие на читалището през тази година.

Приет бе и Бюджет 2016, в който са заложени приходи в размер на около 130 000 лв., в това число 99 000. лв. държавна субсидия и 1 000 лв. допълваща субсидия от Министерството на културата. Очакваната субсидия от Община Мездра е в размер на 5000 лв., макар че заложената в общинския бюджет за тази година обща субсидия за всичките 21-но читалища в общината е 2 000 лв. За сравнение: миналогодишната субсидия, отпусната на Читалище 'Просвета' от Община Мездра, бе 6 500 лв., а през 2014 г. - 10 000 лв.

Разходната част на бюджета на читалището за 2016 г. е приблизително 129 000 лв., от които 97 хил. са предвидени за заплати, осигуровки и хонорари, а 20 000 лв. за издръжка на самодейните колективи.

На събранието бяха приети двама нови членове на мездренското читалище - председателят на Общинския съвет Яна Нинова и заместник-председателят на местния парламент Надежда Йорданова.