При проверките през декември м.г. на проверените обекти бяха установени да работят близо 6000 работници на 1000 работодатели. Констатираните тогава нарушения бяха почти 5100 бр. нарушения, от които над 3700 бр. бяха свързани с безопасността на труда. Установените случаи на работа без трудов договор бяха 127 бр. При повторните посещения на някои от обектите не е полаган труд поради приключване на строително-монтажните работи или заради неблагоприятни климатични условия.

Сектор „Строителство“ традиционно подлежи на целогодишен засилен контрол от страна на Инспекцията по труда поради установения през годините висок риск както по отношение безопасността на труда, така и по използване на недеклариран труд. За целта през последните години се планира специална мярка в плана за дейността на Агенцията.

Само за първите два месеца на 2021 г. инспекторите по труда са извършили общо над 1200 бр. проверки на строителни обекти, при които са установени над 5000 бр. нарушения. Около 3400 бр. от тях са свързани с безопасността и здравето при работа. Близо 700 бр. нарушения са във връзка с обезопасността на работното оборудване и работните места. Този вид нарушения създават най-висок риск от тежки трудови злополуки, а данните показват, че всяко пето такова е в строителството. За всяко установено нарушение се предприемат мерки за отстраняването му. Административнонаказателна отговорност е потърсена в 420 случая, което е една трета от всички издадени за периода актове за установяване на административни нарушения.

За два месеца са установени 140 работници да работят без трудови договори на строителни обекти. Всеки трети случай без договор е в строителството. Инспекцията по труда напомня на работещите, че при работа без трудов договор те губят социални и осигурителни права. Работодателите, които допускат работници до работните им места без трудов договор, подлежат на санкция от минимум 1500 лв. и губят право за участие в обществени поръчки за срок от три години.

Инспекцията по труда постоянно предприема действия за повишаване информираността на работодатели и работещи на строителните обекти. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са назначени помощник-инспектори, които могат да демонстрират на работодателите функционалностите за онлайн инструмента за интерактивна оценка на риска, разработен специално за сектор „Строителство“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.