С промените в Постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации се предвижда безусловното предоставяне на стипендии от 240 лв. през първата година на следването на приетите студенти от Албания, Косово, Молдова, Северна Македония, Украйна и Сърбия. Изменението ще обхване новоприетите студенти за учебната 2020/2021 г. Друго облекчение за кандидат-студентите ще е те да могат да подават документи и участват в класиране и чрез интернет.

Промените предвиждат още участие на българските неделни училища в чужбина и на задграничните представителства на България в организиране и осъществяване на дейностите по приемане на студенти, докторанти и специализанти - българи, живеещи извън България.

Дава се възможност, когато в образуването на състезателния бал участва оценката от държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на кандидат-студента няма такава, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща да бъде взета оценката от държавен зрелостен изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката от успешно положен тест по български език. Това ще важи за кандидат-студенти, които през последните 3 години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища.

С предлаганите промени се предвижда Министерството на образованието и науката да осигурява чрез трансфер на държавните висши училища и научните организации пари за обезпечаване освен на разходите за основни трудови възнаграждения и осигурителни вноски на командированите преподаватели и други законово установени задължителни плащания от работодателя.