Като основание за прекратяване на служебното правоотношение с Павлова в кметската заповед е посочен протокол от преди две седмици, с който бяха обявени резултатите от проведения на 17 март тази година конкурс за заемане на длъжността началник на общинския отдел.

По утвърдила се вече като традиция порочна практика заповедта за освобождаването на Диана Павлова й е била връчена в края на вчерашния работен ден. Днес изтича определеният от закона краен срок - 11 април, от представяне на протокола, в който кметът на общината е длъжен да издаде акт за назначаване на началник на отдела на базата на резултатите от проведения конкурс.

Малко преди да изтече регламентираният краен срок от приключване на конкурса, на 28 март, комисията, назначена със Заповед 140/28.02.2017 г. на кмета на Мездра, обяви публично на сайта на Общината резултатите от конкурса за заемане на длъжността началник на отдел "Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки", който беше обявен повторно от Община Мездра в края на февруари. До участие в него бяха допуснати досегашният началник на отдела Диана Павлова, Розалина Георгиева, Сашо Илиев и Генади Тодоров, като впоследствие последният кандидат се отказа от участие. Конкурсът се проведе на 17 март в два етапа - тест и интервю, като конкурсната комисия е приела коефициент за тежест 4 за теста и 5 за интервюто.

От протокола за резултатите от конкурса на комисията с председател Севдалина Джамбазка, секретар на Община Мездра, става ясно, че четиримата кандидати са получили следните оценки на теста и интервюто:

Резултати от теста: Розалина Георгиева и Сашо Илиев - Оценка 6, Диана Павлова - Оценка 5, Генади Тодоров - отпаднал поради неявяване;

Резултати от интервюто: Розалина Геоггиева - 122 т., Диана Павлова - 121 т., Сашо Илиев - 119 т., Генади Тодоров - отпаднал поради неявяване.

Окончателен резултат (точки): Розалина Георгиева - 634 т., Диана Павлова - 625 т., Сашо Иванов - 619 т., Генади Тодоров - отпаднал.

На базата на тези резултати конкурсната комисия е предложила на кмета на Община Мездра в определения от закона срок от представяне на протокола да издаде акт за назначаване на началник отдел "Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки“. В конкретния случай този срок изтича на 11 април.

В законоустановения 7-дневен срок от получаване на протокола на комисията един от кандидатите, участвали в конкурса, който не е класиран на първо място - Диана Павлова, е подала възражение до органа по назначаването - кмета на Община Мездра, в което е посочила мотивите за своето несъгласие с преценката на комисията. Според нея в подготвения от комисията тест е имало въпроси с повече от един възможен верен отговор, което е в нарушение на чл. 27, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, съгласно който тестът следва да е със затворени въпроси с един възможен верен отговор.

По информация на MediaNews има сериозни съмнения и за предварително изтичане на информация за правилните отговори на въпросите, включени в теста, тъй като останалите двама кандидати са предали своя тест доста преди изтичане на времето, с което са разполагали за отговор на въпросите.

В крайна сметка кметът на общината не е взел предвид възражението на Диана Павлова и считано от днес тя е освободена от длъжност. Съгласно чл. 34, ал. 2 от горецитираната наредба преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

Резонен е обаче въпросът: Кое наложи провеждането на конкурс за началник на отдел "Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки" и чии интереси обслужва това?

И защо такива конкурси - година и половина след началото на кметския мандат - все още не са обявени, например, за заемане на длъжностите секретар на Община Мездра и директори на дирекции в Общинската администрация, каквито са изискванията на Закона за държавния служител?