Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 9 август 2019 г. на електронен адрес: office@mig-lr.eu

В рамките на обсъждането потенциалните кандидати могат да направят предложения за промяна в Условията за кандидатстване и приложенията към тях, но не следва да задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на дейностите.

Постъпилите коментари ще бъдат обобщени, като за целта ще се изготви обосновка за тяхното приемане или отхвърляне. Коментарите, които се приемат от МИГ "Луковит - Роман", ще бъдат отразени в Условията за кандидатстване и приложенията към тях в режим "проследяване на промените".

С документите относно проекта на Насоките за кандидатстване може да се запознаете на сайта на МИГ "Луковит - Роман".