За възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование са предвидени 840 786 лв. Те са за период от три месеца на 3 270 учители от 1 055 общински детски градини от 231 общини.

С 12 159 617 лв. ще бъдат изплатени обезщетения на персонала за месеците януари-април 2020 г., заради намаляването на числеността му след настъпила промяна в структурата му или при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание. Това ще става и при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на образователни институции.

Предоставянето на допълнителните трансфери по бюджетите на общините няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са разчетени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.