Средствата за обезпечаване на Националната програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" за 2019 г. ще се осигурят от бюджета на Министерството на образованието и науката за тази година и чрез преструктуриране на разходите в централния бюджет за 2019 г.