Изменението предвижда средствата за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия да се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините, съгласно приетите от Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през съответната година.

С промяната се облекчава процедурата за получаване на средствата за възнаграждения на доброволците.