В редица общини у нас брането на липов цвят в периода на цъфтежа е абсолютно забранено. Като например във Враца, Козлодуй, Борован, Габрово, Стара Загора, Търговище, Кюстендил и др. Целта е предотвратяване увреждането на общинската дървесна растителност при безконтролното бране на липов цвят. Глобите за нарушителите са солени, като за физическите лица достигат до 500 лв. при първо нарушение, а при рецидив са доста по-високи. В Община Мездра такава кметска заповед няма.

Съгласно Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра обаче нанасянето на повреди върху растителността в обществените зелени площи е забранено. Глобата за физическите лица е от 20 до 100 лв., а за юридическите - от 50 до 200 лв., освен ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание.

При маловажни случаи контролните органи могат да налагат на място глоба до 20 лв. срещу квитанция. Ако нарушителят откаже да заплати глобата, му се съставя акт.

Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от служители на Общинската администрация, Общинското предприятие "Чистота" и РПУ - Мездра, както и от кметовете на населени места, а наказателните постановления се издават от кмета на Община Мездра въз основа на акт, съставен от длъжностните лица.

Законът за лечебните растения също забранява ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие. Според чл. 42, ал. 1, т. 3 от закона, управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се осъществява от кмета на общината.