Безработните българи са 213.9 хил., а коефициентът на безработица - 6.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на безработните намалява с 51.7 хил., а коефициентът на безработица - с 1.7 процентни пункта.

От безработните 123.9 хил. (57.9%) са мъже и 90.0 хил. (42.1%) - жени. 13.4% от българите без работа са с висше образование, 48.8% - със средно, и 37.8% - с основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (от една или повече години) са 118.4 хил., или 55.3% от всички безработни.

36.2 хил., или 16.9%, търсят първа работа.

Повече са и заетите във възрастовата група 15 - 29 навършени години. Коефициентът на безработица е 9.5%, или с 1.4 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2016 година.

Общият брой на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 3 171.7 хил., от които 1 681.4 хил. са мъже и 1 490.4 хил. - жени.

В сектора на услугите работят 63.1% от всички заети, 29.4% - в индустрията, а в селското, горското и рибното стопанство - 7.4%.

От всички заети, 3.7% са работодатели, 7.4% - самостоятелно заети лица, 88.0% - наети лица, и 0.9% - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 76.2% работят в частния сектор, а 23.8% - в обществения.

С временна работа са 141.7 хил., или 5.1% от наетите лица.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 570.6 хил., или 58.3% от населението в същата възрастова група (62.2% от мъжете и 54.7% от жените). В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост се увеличава с 3.5 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е почти еднакво - съответно с 3.4 и 3.5 процентни пункта.

Икономически неактивните лица в тази възрастова група са 1 296.7 хил., или 28.2%. От тях 115.6 хил., или 8.9%, са обезкуражени лица.

Източник: dnes.bg