В проекта са включени приемане на Бюджет 2020 на Община Мездра, финансов отчет за деветмесечието на 2019 г., резюме от отчет за дейността на здравното заведение и финансово-икономически анализ на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД, откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на мездренската болница, избор на заместник-председатели на ОбС, докладна за финансовото състояние на общинските транспортни дружества, приемане и одобряване на план-сметка за 2020 г. за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Мездра.

Приемане на планове за дейността на читалищата на територията на община Мездра, стратегия за управление на общинска собственост и определяне размера на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кмета на общината и на кметовете на кметства.