30-ти декември е и крайният срок за подаване на Заявление за определяне на таксата за битови отпадъци за 2020-та година на вид и брой съд, съобразени с реално генерираните количества отпадък в имота при честота на събиране и транспортиране на битовите отпадъци, определена със заповед на кмета за отделните райони на общината.