Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее броят преждевременно напусналите образователната система – да е не повече от 1,45 % от всички деца, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски. За учениците във втори гимназиален етап ще има допълнителни обучения за преодоляване на пропуски или актуализация на знанията, за да могат успешно да положат държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и по други предмети.

Около 10 500 учители ще бъдат обучени как да идентифицират навреме учениците в риск. С 15 процента от средствата по проекта ще се финансират занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене на ученици в риск от ранно отпадане чрез стимулиране на творческите им изяви. Фокусът ще е върху дигиталните умения, природни науки, математика, с акцент върху гражданското образование, здравното и екологично възпитание, обясни заместник-министърът. Планира се кариерни консултанти да помогнат на минимум 47 340 ученици от V до VII клас, като ги насочат към желана професия, която да стимулира желанието им да учат, за да се реализират.

В проекта са включени училища с концентрация на деца от уязвими групи и такива, в които учениците имат по-ниски резултати на националните външни оценявания в IV и VII клас, както и на зрелостните изпити. Друг критерий е и броят на отсъствията. Предвижда се привличане на родители, образователни медиатори, социални работници и неправителствени организации в помощ на учителите при допълнителната работа с децата. Ще има възможност и за организиране на междуучилищни състезания, конкурси, концерти и др.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.