Съгласно чл. 14 от Закона за общинската собственост,чл. 24а , ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 16 и чл. 17от Наредба № 4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския съвет – Борован, кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на имоти – частна общинска собственост.Правомощията на общинския съвет се изчерпват с решението за провеждане на търг или конкурс, чието администриране изцяло е в правомощията на кмета на общината и на назначената от него комисия.

Общинският съвет не може да взема решение за прекратяване на открити процедури по каквито и да е било съображения. Отделно от това, всяка една процедура може да бъде прекратявана само по конкретни причини и основания. Не е допустимо да бъдат прекратявани „всички процедури“.

Формулировката в решението „следва да бъдат прекратени“ представлява указание и намеса в оперативната самостоятелност на кмета на общината и в свободата на волята му като административен орган. Процедурите се прекратяват от кмета на общината по нормативно определения ред, а не в изпълнение на препоръка на Общинския съвет.