Същевременно за имота няма постъпило искане от Община Мездра за отписването му от актовите книги за държавна собственост и издадена заповед на областния управител на Враца, каквито са изискванията на Закона за държавната собственост. "Общините не могат да установяват правото си на собственост с образци на документи за държавна собственост за имоти, които не са отписани като държавни по съответния ред", пише още в мотивите към заповедта на Малина Николова.

В заповедта е проследена с документи хронологията на прехвърлянето през годините на собствеността на сградата на Дома на железничаря първоначално към държавното предприятие ЖП управление - София при ДСО "БДЖ", впоследствие към Държавна фирма "Български държавни железници", Национална компания "БДЖ" и "БДЖ" ЕАД, а през 2007 г. включването й в имуществото на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, чиито едноличен собственик на капитала в момента е "Холдинг БДЖ" ЕАД.

Заповедта на областния управител подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на получаването й. Тя е изпратена на Община Мездра, Общинския съвет, "БДЖ - Товарни превози" ЕООД и "Холдинг БДЖ" ЕАД.

С други две свои заповеди Малина Николова е оспорила пред Административен съд - Враца, с молба за отмяната им като незаконосъобразни, Решение №605/13.11.2018 г. и Решение № 606/29.11.2018 г. на Общински съвет - Мездра, взети във връзка с кандидатстването на Община Мездра с проектно предложение по Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) за саниране на Дома на железничаря.

С първото Решение №605/13.11.2018 г. местният парламент упълномощи кмета на Мездра, в качеството му на представляващ Община Мездра като бенефициент, да декларира, че за срок най-малко 5 години след приключване и верификация на разходите няма да се променят функциите, предназначението и собствеността на сградата, обект на интервенция. Впоследствие това решение беше върнато за ново обсъждане от областния управител и от Районна прокуратура - Мездра като незаконосъобразно.

С второто Решение №606/29.11.2018 г. Общинският съвет нито отмени, нито потвърди предходното свое решение, с което даде картбланш на Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по ОПРР за саниране на сградата на Дома на железничаря.

Предстои по спорния казус да се произнесе Административен съд - Враца.