Решението бе взето с 14 гласа „За”, 1- ”Против” и двама се въздържаха. Досегашната структура се състоеше от 155 щатни бройки, а така предложената обща численост на ОбА включва 149 щатни бройки, в т. ч. 46 щ. бр. в Обща администрация, 48 щ. бр. в Специализирана администрация, 27 кметове и кметски наместници и 17 специалисти „АОН“ в кметствата на населените места. Единственият отрицателен вот бе на общинския съветник Генади Събков от Коалиция „БСП за България“.

В отговор на отрицателния вот, кметът Аспарухов се позова на липсата на ясно определени длъжностни характеристики на служителите в администрацията през последните 4 години.

След разменените реплики, ОбС прие, кметът на общината ще разработи и утвърди длъжностно разписание по образец, съгласно Приложение №1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, в съответствие с одобрената структура и численост на ОбА

Новата структура включва трима заместник-кметове - по „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“, по „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ и по „Стопански дейности, финанси и бюджет“, секретар и главен архитект на общината, служител по сигурността на информацията, Звено за вътрешен одит и Звено „Кабинет и приемна на Кмета“.

Четири Дирекции - по две в Обща и в Специализирана администрация: Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” с 32 щ. бр., Дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“ с 14 щ. бр., Дирекция „Местни приходи, ГРАО” с 12 щ. бр. и Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ с 36 щ. бр.

Финансовата дирекция е с два отдела - „Счетоводство“ и „Финансова политика и човешки ресурси“, както и Звено „ОбС“; Дирекция „Местни приходи, ГРАО” също има два отдела - „Местни приходи“ и „ГРАО“, а Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ - пет отдела: „Устройство на територията, техническа инфраструктура и ООС“, „Общинска собственост“, „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“, „Образование, социални дейности и здравеопазване“ и „Култура, спорт и туризъм“.