В края на миналата година Община Берковица подписа договор с Държавен фонд "Земеделие" за отпускане на финансова помощ по проект "Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общинските пътища на територията на Община Берковица” по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Стойността на проекта е 5 831 606,44 лв. или 6 997 927,73 с ДДС.

Проектът включва реконструкция и рехабилитация следните участъци от общинската пътна мрежа: с. Гаганица - с. Черешовица, гр. Берковица - с. Котеновци, гр. Берковица - хижа „Ком“, с. Бързия - с. Ягодово, с. Замфирово - с. Боровци и с. Слатина - с. Черкаски.

Общо по проекта ще бъдат рехабилитирани и цялостно преасфалтирани 14,4 км. от общинската пътна мрежа, 71 893 кв. м площ и 10 010 кв. м тротоари в населените места.