Неправителствените организации ще участват в дейности, свързани с преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност, провеждане на превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на противообществени прояви, популяризиране на културната идентичност на етнически общности и работа с родители за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието.Училищата ще допринесат за изпълнението на мерки, отнасящи се до подобряване достъпа до образование, превенция отпадането от училище, интеграцията в образователната система на деца и младежи от уязвими групи.

Целта на проектното предложение по интегрираната схема е трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки, които да допринесат за подпомагане на тяхната интеграция на пазара на труда, осигуряване на достъп до образование, обучение и здравни услуги, преодоляване на негативните стереотипи.

Кнадидатите за партньори трябва в срок до 8 декември 2016 г. да подадат в Центъра за административно обслужване на Община Враца заявление и декларация по образец. За НПО се изисква и копие на удостоверение за актуално състояние. Всички документи, свързани с конкурса, са достъпни на сайта на Общината www.vratza.bg, – рубрика „Търгове и конкурси”.