Местните депутати ще приемат Плановете за дейността на читалищата от Община Мездра, както и ще обсъждат даване на разрешения за изработването на изменение на Общия устройствен план на община Мездра, Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Фотоволтаични инсталации с мощност до 5 MW“ в землището на селата Върбешница и с. Цаконица и даване предварително съгласие учредяване на ограничени вещни права и сервитути във връзка със Закона за енергетиката.

Останалите точки от дневния ред са включени още разпореждане с имоти - частна общинска собственост, в селата Върбешница и Зверино, искане от директора на ОД „Земеделие“ – Враца. относно цената на имотите на ползватели, както и отпускане на финансова помощ за лечение на М. Маринов от град Мездра.

Заседанието ще бъде излъчвано пряко от 16.00ч. по ТВ "Враца", както и на фейсбук страницата на Студио Media+.