Кандидатите за заемане на длъжността Управител на„МБАЛ - Мездра“ ЕООД могат да подават заявления за участие до 6 март 2020, а конкурсът ще се проведе на 9 март 2020.

Приети бяха и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.. Планове за дейността на читалищата в община Мездра за 2020 г, както и отчетът на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

На заседанието бе одобрено предложението за определяне на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кмет на община и кметовете на кметства, диференцирани според броя на жителите в населените места.

На заседанието бяха избрани петима заместник-председатели на ОбС: инж. Георги Валентинов (Местна коалиция „АБВ“ (ПП АБВ, ЗНС, „Воля”), Тихомир Илчев (Група ОбС „Обединени вдясно“/ ПП ГЕРБ), Каролина Кьолер (Група ОбС „Либерален алианс“/ група МК „НДСВ“ (ПП ЗС „Ал. Стамболийски“, „Новото време, ДПС), Надежда Йорданова (Група ОбС „Бъдеще за Мездра“) и д-р Илиана Михайлова (“Коалиция за България“),

Одобрена бе план-сметката за тази година за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Общинският съвет разреши на Община Мездра да предостави временна финансова помощ на „Мездра-Автотранспорт-2003“ в размер до 16 хил. лв. за срок от една година за покриване на просрочени задължения на „Транс-Авто-2015“.

С пълно мнозинство съветниците одобриха отпускането на финансова помощ в размер до 15 хил. лв. на лекоатлета Митко Ценов за подготовката му за покриване на олимпийски норматив.

Приети бяха Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета за второто шестмесечие на 2019 г., Наредба за управление на отпадъците на територията на общината, изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива през периода 2019-2022 г., и Анализ на потребностите относно подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в община Мездра.