Във връзка с това, министърът на транспорта обяви, че държавата има готовност за подкрепа на таксиметровите превозвачи, за облекчаване на икономическите последствия от COVID-19. Прилагането на мярката ще се осъществи съвместно с общините, отговорни за определяне на данъка,като държавата ще поеме разликата между минималния по закон размер и определения от общинските съвети размер на данъка, заплащан през 2020 година.

Община Мездра ще изготвя ежемесечни справки за издадените и платени разрешения за таксиметров превоз. Кметът ще изготви искане до министъра на транспорта за получаване на компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данък таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници за следващата година.

Разрешенията за таксиметров превоз на пътници са със срок на валидност до края на текущата година и издаването им за следващата календарна година започва в края на декември. Издаването на разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози ще се получава след заплащане на данъка.

Целите ,които се поставят с приемане на предложението, са свързани с прилагането на икономически мерки за подпомагане на таксиметровия бранш с пряко финансиране от държавния бюджет и кореспондират със Закона за местните данъци и такси.

За прилагането на настоящето решение не са необходими допълнителни финансови разходи при изпълнението му от бюджета на община Мездра.

Не се очаква финансов ефект, защото намаляването на приходите ще бъде компенсирано със средства от държавния бюджет. Предложението за решение е съобразено с действащото законодателство, както и с правото на Европейския съюз.