На сесията ще бъде обсъдено и отмяната на Решение № 61/27.02.2020г, с което дава съгласие за отдаване под наем на недвижим имот-част от сграда в качеството си на принципал на общинската болница.

Останалите точки в дневния ред включват освобождаване от наем на всички лица, сключили договори за наем на терени и обекти общинска собственост, временно преустановили ползването им или дейността си,

Съветниците ще обсъдят още предложението за сключване на съдебна спогодба между Община Мездра и „Галчев Инженеринг” ЕООД, както и промяна в Решение № 678 за ползване на кредит от „Фонд –ФЛАГ” за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж”.

Местните депутати ще приемат Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци.