© romaeducationfund.org

Ромският образователен фонд е фондация със седалище Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система. Основен приоритет на Ромския Образователен Фонд е да подпомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.

Ежегодно Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа.

В България, Ромски Образователен Фонд предоставя академична стипендия на над 150 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.

Крайният срок за участие е 15 юни, а насоките за кандидатстване са публикувани на следната интернет страница: https://www.romaeducationfund.org/rmusp-bulgaria/.