Процедурата е насочена и към втора защитена територия в област Враца, „Островското блато“ разположено край река Дунав, между селата Лесковец и Остров с мерки за подобряване на условията за живот на Белоока потапница.

С бюджет от 9 141 202 лв. процедурата ще подкрепи подобряването на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за видове. Процедурата ще финансира мерки по извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и други.

Допустими за финансиране са разходи за: строително – монтажни работи, изолиране на опасни електропреносни стълбове и предотвратяване инсталирането на нови опасни трасета в районите на повторно въвеждане на черния лешояд, подобряване на условията за гнездене чрез поставяне на изкуствени гнезда, оборудване и съоръжения, материални активи, закупуване и осигуряване на софтуер и лицензи, специализирани услуги, провеждане и участие в мероприятия и други. Партньорството е допустимо, но не е задължително. Срок за кандидатстване: до 24 октомври 2019 г.