Към 31.08.2017г равнището на безработица за област Враца е както следва:

Безработни младежи до 29 год. – 469, над 50-годишна възраст – 1179 бр, с трайни увреждания са 274 Продължително безработни лица са 1139 бр.Броят на продължително безработните младежи до 29 години е 62.

Според образователния признак, 305 са висшисти, 1550 със средно образование и 1172с основно и по-ниско. Намалял е броят безработните лица със средно образование, а на тези с основно и по-ниско образование се е запазил. Нараснал е броят на регистрираните лица с висше образование с 2.67%.

От започналите работа лица 148 са устроени с посредничеството на бюрото по труда. През месец август са обявени на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по ЗНЗ общо 241 работни места. Дирекция „Бюро по труда” продължава работата по няколко програми по заетостта.

Програма “Старт на кариерата”- Основната цел е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на младежи до 29 г., завършили висше образование.

Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” осигурява заетост на безработни лица в дейности, свързани с подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора.

По дейност „Помощник-възпитател“ през отчетния месец по НП “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “личен асистент” са работили 66 лица.

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания като приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди, хора със сензорни или ментални увреждания са работили 26 лица.

Национална програма “Мелпомена”- Основната цел на Програмата - разкриване на работни места за подпомагане дейността на театрите в България. Обект на Програмата са безработни лица със специфичен опит, професионална квалификация, знания и умения в областта на театралното изкуство, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”са работили 5 лица.

Национална програма “Помощ за пенсиониране”- подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г. През отчетния период в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 8 лица.

През отчетния месец 5 лица са работили по НП „Активиране на неактивни лица” и 16 лица по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

През м. август 2017 г. по условията на изпълняващите се регионални програми общо са работили 20 лица. През периода по условията на мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта са работили 145 лица. През отчетния период при реализацията на схеми по ОП "РЧР", при които конкретен бенефициент е Агенцията по заетостта, за региона на ДБТ – Враца е извършено следното:

По Проект ”Нова възможност за младежка заетост” по ОП „РЧР” са работили 12 лица. 7 работодатели са подали документи за участие в проекта. Те ще ползват преференциите, предлагани от Проекта, като чрез тях ще бъдат разкрити 11 работни места.

По Проект „Обучения и заетост”са работили 102 лица. През месеца 25 лица са включени, а 15 лица продължават обучение за професионална квалификация.

По Проект „Обучения и заетост за младите хора” са работили 51 лица. През месец август 11 лица са включени обучение за професионална квалификация.

Източник: government.bg