Както MediaNews вече писа, за да прекрати производството по делото съдът се мотивира, че Общински съвет Хайредин е упражнил правото си на отзив, като е преразгледал въпроса и е отменил акта в оспорените му части, с което делото остава без предмет и разглеждането на спора е процесуално недопустимо поради наличие на отрицателна процесуална предпоставка – оттегляне на оспорения акт.

В частния касационен протест са изложени доводи, че Общински съвет Хайредин не е бил компетентен да отменя сам оспорените текстове, тъй като оспорването на нормативен акт се прави само пред съд съгласно чл. 185 от АПК. Иска се отмяна на Определението за прекратяване на съдебното производство, тъй като с него е преградено по-нататъшното развитие на делото.

След изпращане на препис от протеста на ответника за становище, делото ще бъде изпратено във Върховен административен съд за произнасяне.