На срещата присъстваха Десислава Стоянова - Директор „Човешки ресурси” в Централно управление на „БДЖ-Пътнически превози”, Митонка Червеняшка – старши експерт „Организация на средното образование” и Петя Личева - старши експерт „Професионално образование и обучение” в РУО - Враца и Емилия Вълчева - старши експерт в Бюро по труда в Мездра.

Директорът Десислава Стоянова представи подробен доклад, в който бяха изложени мотивите за предизвиканата среща. За първи път в област Враца постъпва предложение от страна на работодатели за разкриване на професионални паралелки.

Имайки предвид факта, че Мездра е основен Пътнически жпцентър за Северна България и възможността за намиране на свободни работни места в сферата на жптранспорта, от структуратана „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предлагат да се реализира бъдещо сътрудничество с Професионални гимназии.

В последните години се наблюдават нарастващите тенденции на недостиг на експлоатационен персонал, обслужващ влаковете, маневрената и билетната дейност. Особено осезаема е липсата на персонал в териториалните структури, намиращи се в големите градове.


В тази връзка, от Централното управление направиха конкретни предложения за разкриване на паралелки за обучаване на професионалисти в сферата на жп транспорта, както и стипендиантски програми, възможности за преквалификация след дипломирането за сметка на Дружеството за други правоспособности и продължаващо обучение във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София.

От страна на РУО ст. експертът Митонка Червеняшка отбеляза, че това е първото предложение от страна на работодател в цялата област и от образователното управление приемат инициативата.

„Тази възможност ни дава основание за реализирането на дуалното обучение още от 8-ми клас. Предстои да се изберат специалности и училище, в което да се обяви съответния прием след 7-ми клас. Това ще бъде първата и единствена в областта заявена от работодателя паралелка. До края на декември работодателят трябва да внесе заявление до Началника на РУО за разкриване на пралелка за дуално обучение. От наша страна ще бъде направена презентация за новата специалност в цялата област” допълни експертът.

Представителят на Бюрото по труда в Мездра Ели Вълчева пък заяви, че има много заявени работни позиции, но липсват кандидати за квалифицираните работни места. Доста кандидати са насочени към нискоквалифицираните позиции в сферата на жптранспорта.

Във връзка с това, Директорът „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обясни, че от Пътнически превози могат да поемат обучението на кандидати за квалифицираните позиции.

След края на разговора, участниците изразиха удовлетворението си. Следващата среща ще бъде в края на ноември.