На тези проби са извършени 205 анализа по физико-химични параметри и 76 анализа по микробиологични параметри. От изследваните проби няма несъответстващи на изискванията на Наредба № 9/2001г.(ДВ бр.30/16.03.2001г.) изм. и доп. ДВ. бр.6/16.01.2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Припомняме, че на 21-ви април от здравната инспекция беше извършено пробонабиране на води от централно водоснабдяване от град Враца. В 11 пункта бе констатирано отклонение от изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Отклонения бяха констатирани по показатели за анализ от група "А"- остатъчен, свободен хлор и колиформи и ешерихия коли, както и остатъчен свободен хлор под нормата и съдържание на колиформи над нормите.

Във връзка с допуснатото отклонение в качеството на питейната вода, на "Водоснабдаване и канализация - Враца" бе връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Още на 28-ми април от РЗИ съобщиха, че водата за пиене е годна във Враца. Актуалната информация сега показва, че от ВиК са си свършили работата както трябва.