Естетически оформеният и подреден двор на детската градина е най-подходящото място за опознаване и контакти на децата със заобикалящата ги природна среда. Тук те могат да наблюдават промените на явленията в живата и неживата природа, да овладяват знания за значимостта на природните обекти и необходимостта от грижи от страна на човека. Чрез обогатяване на знанията и на представите, и особено чрез участие в трудови дейности, съобразени с детските възможности и интереси, у децата се формират основите на позитивно отношение към околната действителност.