Зачитането на човешките права и опазването на околната среда са в центъра на политиките и действията на КНСБ.

Европейската комисия откри обществена консултация относно приемане на ново законодателство, което може да изисква от компаниите в ЕС да удостоверят, че при производството на продуктите и услугите им, не е било допуснато нарушение на правата наработниците и на общовалидните човешки права, в това число и синдикалните права.

Директивата предвижда да осигури процедура на надлежна проверка на бизнеса за това дали той осигурявазачитане на правата на работниците и синдикатите, включително свободата на синдикалносдружаване и колективното договаряне. Контролът следва да осигури пълното участие на синдикатите и представителите на работниците в целия процес на надлежна проверка, както и консултациите на всички съответни заинтересовани страни.

Можете да се запознаете с Апела на сайта на инициативата www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/.

Крайният срок за подкрепа на инициативата е 8 февруари 2021 година.