През 2017-а са били установени 37 опита за такъв тип измами, а през 2018 г. – 193. Според статистическата информация има и нарастване на разнообразието от опити за измами в пенсионните производства, коментират още от института. Според експертите има нова и опасна тенденция –опити за измама на държавната солидарна осигурителна система

Ясни са два вида неправомерни действия, чиято крайна цел е получаване на пенсия от ДОО. Представят се неистински документи - за осигурителен стаж и доход или на нереални експертни решения на ТЕЛК, както и опити за използване на невярна информация за положен труд или осигуряване, подадена от осигурителите или от други лица от тяхно име, разясняват експертите от института.

В системата на НОИ функционира единна работна процедура за извършване на контрол на документи и данни за осигурителен стаж и доход в пенсионното производство. Когато има засечен опит за измама с документи или данни в един областен град, това става достояние на НОИ в цялата страна и те могат по едно и също време да използват цялата налична информация по констатираните конкретни случаи. Когато тези проверки установят, че има неистински или подправени документи или данни и информация, се сезират органите на прокуратурата. Икономическа полиция, прокуратурата, МВР и НОИ си сътрудничат с цел по-ефективна превенция, така че да се ограничат злоупотребите с фондовете на ДОО, обясниха още от осигурителния институт, от където разказаха и конкретни казуси.

Такъв е случаят с образец, удостоверяващ трудов стаж, издаден от варненска фирма с адрес в Хасково и с несъществуващ БУЛСТАТ. В началото на септември тази година в НОИ постъпва заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на недостигащ стаж от човек, живеещ в малко населено място. Към заявлението е приложено удостоверение УП-3 за удостоверяване на придобит осигурителен стаж като международен шофьор. Според документа фирмата е със седалище във Варна, той е издаден на 12.9.2017 г., а периодът, в който е положен предполагаемият стаж, е от 5.1.2007 г. до 6.4.2010 г. – три години и три месеца. Събран с другата част от декларирания стаж, той би позволил придобиването на право на пенсия на човека. Проверката на удостоверението в двата града показва, че документът е с невярно съдържание. Най-напред въпросното дружество е с променено седалище и още от април 2013 г. адресът му е в Хасково, а в „издаденото“ 4 години по-късно удостоверение е вписан период с начало преди регистрирането на осигурителя във Варна. Проверката при осигурителя установява, че човекът, работил като шофьор, не фигурира в разплащателните ведомости на дружеството, няма сключен договор с него и в действителност никога не е полагал труд при този осигурител.

Единният идентификационен код (ЕИК) на дружеството, посочен в удостоверението за положен стаж, не само не съответства на истинския, но и въобще не съществува. Служителите на НОИ преценяват случая като опит за злоупотреба със средствата на ДОО. Издадено е разпореждане за отказ за отпускане на пенсия и е подаден сигнал към районната прокуратура за съставен документ с невярно съдържание.