Припомняме, че със свое решение ОИК - Бяла Слатина отказа да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на с. Галиче и след протест на Административния ръководител на Районна прокуратура - Бяла Слатина, Административен съд – Враца го отмени като незаконосъобразно.

Решението на съда беше атакувано в законоустановения срок пред Върховен административен съд с мотиви за неправилност и незаконосъобразност и с искане за неговата отмяна.

Върховните магистрати оставиха в сила решението на Административен съд - Враца като правилно, обосновано и законосъобразно и дадоха указания на ОИК - Бяла Слатина да предприеме действия за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на Кметство с. Галиче, поради неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец.

Предявената жалба, с която сега е сезиран Административен съд - Враца е редовна от формална страна, постъпила е в установения от закона преклузивен срок, от страна която има правен интерес от обжалването, поради което е и процесуално допустима.

За да се произнесе съдът и по основателността й, с определение, делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание тази сряда, 25 октомври, от 11:00 часа.

Източник: asvratsa.court-bg.org