"Стройкерамика" АД е с предмет на дейност: производство на строителни керамични изделия
- кухи керамични блокове за зидария К-3.85 и К-4.5, както и на глинени кухи тухли нормален формат.