Основните цели са две:

Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ (Домове за деца лишени от родителска грижа), ДМСГД (Домове за медико-социални грижи за деца), както и на децата с увреждания и потребност от постоянна медицинска грижа;

Да се финансира осигуряването на адекватна инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи.

Белоградчик е избран на база извършен анализ от Агенцията за социално подпомагане. Взети са предвид броя на децата с увреждания живеещи в семейна среда в града и околните селища, броя приемни семейства, както и семейства нуждаещи се от друг вид подкрепа в общността. Оценени са съществуващите в общината Дом за деца (ДДЛРГ „Надежда“) и Преходно жилище.

Съгласно Картата на услугите за община Белоградчик е предвидено изграждането на Център за настаняване от семеен тип за деца от Дома за деца, Център за обществена подкрепа - за деца и семейства от региона, както и на Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства. За тяхното изграждане Общината кандидатства с проект по Оперативна програма "Региони в растеж" в средата на 2017 г.

Проектът бе одобрен и през месец ноември миналата година беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. С част от отпуснатите финансови средства ще бъдат достроени започнатите през 2008 г. и останали недовършени сгради. Години наред сегашното общинско управление търсеше решение на този унаследен проблем. Включването на сградите в настоящия проект е успешен финал на дългогодишната сага.

С изпълнението на дейностите предвидени в Проекта, Белоградчик ще се сдобие със съвременен социален комплекс изцяло в услуга на децата и младежите в неравностойно положение от региона.