Проектът „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Бяла Слатина“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е още една форма, с която общинското ръководство инвестира в бъдещето на децата и младежите с увреждания, за да постигне по-пълното им и ефективно социално включване. Проектът се изпълнява като част от цялостния процес на деинституционализация на децата в България. Разработен е в отговор на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Актуалния план за действие към нея и ще допринесе за постигане на основната цел, а именно „Гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“.

Новата социална услуга, ще се предлага в обновена и вече модернизирана сграда до скоро неизползваемо крило на бивша детска градина „Слънчице“. В нея са създадени подходящи условия за обслужването на децата и младежите с увреждания и ще се предоставят здравни, образователни и социални услуги. С изпълнението на проекта ще се разкрият нови работни места, а реализацията на заложените цели ще даде възможност за разширяване на социалните услуги, предоставяни на територията на Община Бяла Слатина. Ползването на социалната услуга ще даде възможност на родителите на деца с увреждания да се включат активно в обществения живот и да получат професионална подкрепа и помощ в грижата за техните деца.

„Предстои много работа за екипа на проекта и за екипа на Дневния център, но се надявам на много приятни моменти за децата и техните родители - граждани на нашата община. Пожелавам и занапред да работим съвместно по този начин- отговорно и с грижа за децата на Община Бяла Слатина“. Това каза във встъпителните си думи кметът на общината, инж. Цветков.

Мария Търнавска благодари на общинското ръководство, като изказа задоволство от случващите се в общината социални проекти, като подчерта, че след община Враца Бяла Слатина е общината с най-много адекватни и навременни проекти, насочени към най-нуждаещите се.