На срещата присъстваха представители на местната власт, бизнес организации и председатели на читалища от община Мездра. Експертите от центъра представиха актуалните процедури по оперативните програми, подмерки на Програмата за развитие на селките райони и други възможности за бенефициенти до края на тази година.

Управителят на центъра Цветана Иванова обърна особено внимание на подмярката "Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", засягаща обновяване на селата и селските райони.

Цветана Иванова обясни подробно какви са целите, възможностите и предимствата на тези програми, чрез които ще се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.