Социалната услуга е насочена към хората в нужда от общината. Те получават безплатна топла храна, с което се осигуряват по-добри условия на живот. Потребителите се избират според техните доходи, като критерият е най-нисък доход.

Молбите за тази социална подкрепа се приемат целогодишно и съответно се прави ново класиране на включените 130 човека. На нуждаещите се доставя супа, основно ястие и хляб на стойност 2.50 лв. Храната се приготвя в Социалния патронаж.

След подписано от кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров допълнително споразумение с Агенцията за социално подпомагане към МТСП, срокът на договора по операция „Осигуряване на топъл обяд“ е удължен до края на 2019 година.

Целеви групи за подпомагане са:
• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане";
• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
• Скитащи и бездомни деца и лица; • Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Усилията на общината чрез реализацията на социалната услуга е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.