С Уникалния код за достъп всеки пациент ще може да упражни правото си да провери дали отразените в личното му здравно досие дейности действително са извършени. Ако констатира разминаване в данните, той може да подаде сигнал до РЗОК или НЗОК. Контролните органи на институцията ще извършат проверка, като информират и за резултатите от нея и съответния пациент. При необходимост ще се коригира електронното здравно досие с действително извършените в полза на пациента дейности.

При проявен интерес от страна на жителите от населени места в община Мездра, РЗОК - Враца си запазва правото да заяви провеждане на презентационни срещи по места.

Телефони за контакти: 092/ 686 124 и 092/ 686 110

Източник: РЗОК - Враца