© Община Мездра

Мотивът: Постоянните комисии по "Финанси и бюджет", "Здравеопазване и социална политика" и "Стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция" са изискали допълнителни документи от управителя на болницата д-р Илиана Михайлова. А именно: ксерокопия на Договор за възлагане на управлението на "МБАЛ - Мездра" ЕООД от 31.01.2007 г. и на Анекси към този договор от 07.05.2009 г. и от 01.02.2010 г., както и ксерокопия на сключените Граждански договори с лечебното заведение към 30.06.2019 г. с д-р Александър Ценев, д-р Митка Лечева, д-р Стела Велчева, д-р Веселин Георгиев, доц. д-р Огнян Златев, д-р Радка Атанасова и д-р Веско Василев.

От Анекса от 07.05.2009 г. към Договора за възлагане на управлението на "МБАЛ - Мездра" ЕООД става ясно, че, считано от 1 май същата година, месечното възнаграждение на управителя на дружеството е в размер на 380% от отчетената средна брутна работна заплата на персонала. Това на практика означава, че през 2016 г., например, средната брутна работна заплата (СБРЗ) на д-р Михайлова (при СБРЗ на персонала 818 лв.) е била 3 028,40 лв., през 2017 г. (СБРЗ - 839 лв.) - 3 181,20 лв., а през 2018 г. (СБРЗ - 843 лв.) - 3 203,40 лв.

Допълнително тя получава, считано то 20.12.2011 г., месечно възнаграждение за заеманата от нея длъжност лекар, вътрешни болести, на непълно работно време - 4 часа.

В Доклада на финансовия контрольор в здравното заведение Пламен Велков се отбелязва, че на 12.06.2018 г. "МБАЛ - Мездра" ЕООД, представлявано от управителя на дружеството д-р Михайлова, е сключила договор със "СЕ Борднетце-България" ЕООД за извършване на предварителни медицински прегледи на работещите в това предприятие, за която услуга болницата получава по 15 лв. за едно прегледано лице. Прегледите се извършват в кабинета на управителя на лечебното заведение лично от него, откъдето се издават и болничните листа.

От сключените Граждански договори с "МБАЛ - Мездра" ЕООД от началото на тази година пък става видно, че за осъществените от тях консултации по различни специалности д-р Александър Ценев получава месечно възнаграждение в размер на 1 297 лв., д-р Митка Лечева - 700 лв., д-р Стела Велчева - 650 лв., д-р Веселин Георгиев - 580 лв., доц. д-р Огнян Златев - 500 лв., д-р Радка Атанасова - 320 лв., а д-р Веско Василев - по 25 лв. на обслужен пациент.

Останалите точки в дневния ред на юнската сесия на Общинския съвет - Мездра бяха приети без каквито и да било разисквания.