© Община Лом

За 91 лица с увреждания и възрастни хора бе осигурена подкрепа чрез патронажна грижа, като потребителите получиха почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугата включваше както медицински грижи - превръзки, следене на физиологичните показатели, контрол върху правилното и редовно приемане на медикаменти, така и социални и психологически услуги, подпомагащи потребителите за справяне с ежедневни дейности от бита – доставка на храна, продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, заплащане на битови сметки и неотложни административни дейности.

Грижа за хората осигуряваха както домашните помощници, така и социален работник и психолог, които предоставяха консултиране и подкрепа.

Важна дейност по проекта бе и предоставянето на услуги на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г. и други уязвими групи, включително и лица, поставени под карантина заради COVID-19

Бяха осигурени лични предпазни средства, както и тестване за коронавирус на персонала и потребителите на социални услуги. По време на проекта бяха назначени 29 хигиенисти и четирима портиери, които да се грижат за дезинфекция на социалните услуги и въвеждане на необходимите мерки за разделяне и изолиране на потребителите на услугите. За провежднане на онлайн обучения и консултиране с потребителите бяха осигурени и таблети и компютри.

"Патронажна грижа + в община Лом" стартира на 3 юни 2021 г. и продължава до 30 юни 2022 г. Той е на стойност 825 287.45 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.