Право на финансово подпомагане имат студенти и специализанти, които отговарят на следните условия:

1. Имат постоянен адрес на територията на община Монтана към датата на подаване на заявлението;

2. Приети са за обучение във висше учебно заведение, акредитирано от Националната агенция по оценяване и акредитация, а специализантите имат сключен договор за специализация.

3. Следват в професионални направления "Медицина" или "Педагогика" - за студенти

4. Нямат изискуеми задължения към Община Монтана към момента на подаване на заявлението.

5. Нямат регистрация като свободна професия, ЕТ или участие в търговско дружество.

6. Кандидатите следва да са на възраст до 29 г. Чл. 5 Финансиране се отпуска на студенти и специализанти, класирани съобразно критериите по Приложение 1.

Кандидатите трябва да носят уверение от висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в определената в чл. 4, ал. 1, т. 3 специалност. Специализантите представят сключен договор за специализация.

Документ от ВУЗ, удостоверяващ успеха от предходната учебна година на студента или копие от дипломата за средно образование – за студенти първи курс, а за специализантите - копие от дипломата за завършено висше образование.

Заявленията се разглеждат и одобряват от комисия, в срок до 15 ноември.