Средствата в кампанията на обща стойност до 3 500 000 лв. ще бъдат разпределени по следния начин:

1. За проекти на общини и кметства - до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност - 2 000 000 лв.;

2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност - 1 500 000 лв.

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронната страница на МОСВ: https://www.moew.government.bg/…/startira-kampaniy...

 • Обява за конкурс за общини и кметства – Приложение 1
 • Обява за конкурс за училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини – Приложение 2
 • Декларация за липса на двойно финансиране
 • Декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите.
 • Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2022@pudoos.bg

  Проектът, заедно с приложенията, задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл!

  Крайният срок за изпращане на проектите е:

 • За училища, детски градини и ЦПЛР/ ОДК - 18.02.2022 г.
 • За общини и кметства - 04.03.2022 г.
 • Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 11.03.2022 г. на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията "Чиста околна среда - 2022 г." с мото "Обичам природата - и аз участвам".