В съответствие със статута на ЕС като демократична международна организация, един от основополагащите принципи на Съюза е многоезичието. Тази политика има за цел комуникацията със гражданите да се осъществява на собствения им език да се опази богатото езиково многообразие на Европа, да се насърчава изучаването на езици в Европа. Този подход няма прецедент, дори сред многоезичните държави или международните организации.

Принципът е залегнал в Хартата на основните права на гражданите на ЕС, които имат право да използвате всеки от 24-те официални езика, за да се свържат с институциите на ЕС, и те са длъжни да отговарят на същия език.

При заседанията на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз се осигурява устен превод на всички официални езици. Членовете на Европейския парламент имат право да използват всеки официален език на ЕС, когато се изказват в парламента.

В ЕС има повече от 60 регионални или малцинствени езика, които се говорят от около 40 милиона души. Сред тях са каталонски, баски, фризийски, саами и идиш.

Европейската комисия поддържа открит диалог, като насърчава езиковото многообразие и полага усилия за запазване на това наследство. Но правния статут на тези езици, както и степента, в която те получават подкрепа, се определя от националните правителства.

Важен източник на средства за инициативите за опазване и насърчаване на преподаването и изучаването на малцинствени езици е „Еразъм+“ — програма на ЕС, която обхваща образованието и обучението.

Основната цел на ЕС е амбициозна: да се даде възможност на всеки гражданин на ЕС да общува на 2 езика, различни от неговия майчин език.

Най-ефективният начин за постигането на тази цел е децата да започнат да изучават два чужди езика от ранна възраст. Предприемат се и други стъпки в помощ на европейските страни да подобрят своите образователни програми, за да се гарантира, че завършващите училище имат все по-добри езикови умения.

ЕС подкрепя изучаването на езици, за да помага на повече хора да учат и работят в чужбина, помага на хората от различни култури да се разбират един друг, осъществява успешно търговия в цяла Европа, насърчава езиковата индустрия — писмени и устни преводи, преподаване на езици, езикови технологии и др.