© Община Мездра

Сред констатираните нарушения е липса на финансова рамка в договорите, които Община Мездра е сключила с транспортни фирми за обществен превоз на пътници по автобусните линии Мездра - Типченица, Мездра - Очиндол, Зверино - Оселна и Игнатица - Зверино, включително механизмите за разпределение на разходите, свързани с предоставянето на услугите и механизмите за разпределение на приходите от продажба на билети, когато операторът извършава и друга дейност, размер на разумната печалба, което от своя страна е причината в края на 2017 г. да бъде получена свъхкомпенсация на превозвачите по договорите.

А така също неприлагане на условията и реда от Закона за обществените поръчки при определяне на доставчик на услугата - специализиран превоз на ученици, който е определен без да се проведе обществена поръчка, респективно - без събиране и оценка на постъпили оферти.

И още: надхвърляне на разходите, утвърдени в Бюджет 2017 на Община Мездра за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания с вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт в една от делегираните от държавата дейности; невъзстановени по сметката на държавния бюджет неусвоени средства от целеви трансфери, предоставени на Община Мездра за 2017 г. от централния бюджет за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания на ученици; изплатени около 77 хил. лв. с ДДС на транспортни фирми за компенсиране и субсидиране на превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници по безплатни и по намалени цени в слабонаселени планински и други райони на страната, без проведена обществена поръчка и разходооправдателни документи.

За извършените нарушения на кмета на община Мездра са съставени и връчени 6 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) на различни разпоредби от Закона за обществените поръчки и от Закона за публичните финанси.

След връчване на доклада от финансовата инспекция, извършена от АДФИ, в агенцията не постъпило писмено становище по доклада от Генади Събков, поради което констатациите на финансовата инспекция остават непроменени - така, както са отразени в доклада.

Това са поредните АУАН, които АДФИ съставя на кмета на община Мездра. В началото на тази година Събков получи акт за установено нарушение при извършена проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при разходването на получените средства с Постановление № 260/24.11.2017 г. на Министерския съвет за ремонт на улици на територията на общината и въвеждането им в експлоатация, в т. ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки и изпълнението на сключените договори.

Миналата година на градоначалника беше съставен акт за това, че не е извършил обществена поръчка за близо 50 хил. лв. и е разходвал нецелево средства във връзка с предоставени от държавния бюджет средства за компенсиране на намалените приходи от предлагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт за определени категории пътници, както и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за периода от 1 януари 2015 г. до 30 септември 2016 г.

Отново през 2018 г. Събков се сдоби с акт за нарушение по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), в нарушение на която разпоредба през периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Община Мездра е извършила плащания по общинския дълг в размер на 1 053 690 лв. или 24.44% от средногодишния размер на собствените приходи и от общата изравнителна субсидия за последните три години - 4 318 731 лв., което надвишава нормативно определения годишен размер на дълга с 9,4%.

През 2017 г. на кметът на Мездра беше съставен акт за установени нарушения на Закона за публичните финанси във връзка с проверка за законосъобразността на отчетените от Община Мездра към 31.12.2016 г. нови задължения за разходи и поети ангажименти за разходи.

През 2016 г. пък при проверка за законосъобразност, свързана с разходване (ползване) на временно свободните средства по бюджета на общината през 2015 г., градоначалникът беше санкциониран с акт за нарушение на чл. 126 от ЗПФ.